Tairua

"see the world with your own eyes"

Reiseroute meiner Antarktis Segeltour 2013

route_antarktis2013.jpg
Reiseroute meiner Antarktis Segeltour 2013.© worldsights.de, OpenStreetMap